Email

Írjon nekünk üzenetet!

iroda@zetorvas.hu

Telefonszám

Hívjon minket!

+36 42 401 628

EmailTelefonszám
Pályázat

Keresés

T-kategóriás jogosítvány

Szerezz nálunk T-kategóriás jogosítványt!
T-kategória
A képzésről
Jelentkezési feltételekDíjak, árakVizsgák
Jelentkezés Tovább

TÁJÉKOZTATÓ “ T” kategóriához

 A "T" kategória fogalma

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("T")

A "T" kategóriába tartozó

 Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("T")

A "T" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig. 
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 A tanfolyamra való felvétel feltételei ("T")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 

Felvétel a tanfolyamra:

A jelölt kitölti az elektronikus jelentkezési lapot. A jelentkezési lap megfelelő rovatainak, valamint a hátoldalon lévő nyilatkozati

rovatok kitöltésért, annak valós tartalmáért, a jelentkező a felelős. Kitöltés után, a kinyomtatott példányt alá kell írni, és átadni

a Zetor-Vas Kft. megbízottjának.

Az ügyintéző szóban vagy írásban tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam megnyitó foglalkozás(ok) helyéről és idejéről,

vagy e-learning tanfolyam esetén a tanfolyam megkezdésének feltételeiről. Ebben felkéri a képzésben résztvevőt, hogy a

tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatót tanulmányozza át, mely megtalálható a kirendeltségek ügyfélfogadójában, vagy

honlapunkon.

A tanfolyamnyitó foglalkozásokon minden képzésben résztvevő képzési szerződést kap, melynek átvételét és annak tartalmának

megismerését aláírásával igazolja.

A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül

meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet

1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM

rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

 

Őze Viktor

E-mail: ozeviktoros@gmail.com

Tel: 0036702789097

E-mail: iroda@zetorvas.hu

Tel: 06309151805

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 73 –Zetor-Vas Kft telephely

Tel.: 06/42/401-628

Nyitva tartás: 08.00-16:00 óra

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 73 – Zetor-Vas Kft telephely

Tel: 06/ 42/ 401-628

 

 

A tanfolyam tantárgyai ("T")

Alapismeretek                                      75óra/180 nap ETITAN Oktatóprogramm Online
Közlekedési ismeretek 
Járművezetés elmélete

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás

 

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását

 

 

Gyakorlat összesen:                             18 óra 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés       6 óra

Alapoktatás:                                          3óra 
Főoktatás                                              9óra

 

 

  1. Tanfolyam díja

 

ELMÉLETI DÍJ:

Etitan Programm + BÜ foglalkozás összesen: 60.000 Ft + 10.000 Ft BÜ, azaz 70.000 Ft

GYAKORLATI DÍJ:

VEZETÉSI GYAKORLAT

Alapoktatás:                                                  3 óra

Főoktatás:                                                     9 óra                                                             

Összesen: 220.000 Ft

Részletezve a vezetési gyakorlat díja:

ALAPOKTATÁS:    3 óra ( rutinpálya)

FŐOKTATÁS         9 óra ( 3 óra városi vezetés, 3 óra országúti vezetés, 3 óra könnyű terepen való vezetés)

+1 óra vizsga rutin+ 1 óra forgalmi vizsga

ÖSSZESEN :       14 óra

 

Vezetési óra díja : 15 175 Ft/óra, azaz összesen 220.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZSGADÍJAK:

Vizsgatárgyak ("T")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga. 
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

 

Vizsgadíjak ("T")

Aki szóbeli vagy írásbeli elméleti vizsgát kér, annak költsége:                                                                                   10.200 Ft

Közlekedési alapismeretek vizsga

10.500 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga

10.500 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

-

Rutin gyakorlati vizsga

9.700 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

7.200 Ft  

Összesen

37.900 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával..

 

 

Tandíj összesen: 290.000  Ft + vizsgadíj

 

Az elméleti képzés online is elvégezhető. A tandíj megegyezik a tantermi képzés díjával.

Tandíj befizetésének módja: készpénzzel, átutalással, részletfizetési lehetőséggel

 

Részletfizetési lehetőség:

 

Nem a tanfolyami díj része:

 

 

 

Elsősegély vizsga nem része a képzésnek.

           Vizsgára való jelentkezés a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinél lehetséges.

 

 

Sikertelen vizsga esetén fizetendő díjak:

  1. Sikertelen Kresz vizsga esetén- vizsgahelyszínen fizetendő 10.500 Ft/tárgy pótvizsga díj
  2. Sikertelen rutin vizsga esetén: 9.000 Ft/ pótóra(szükség szerint)9.700 Ft pótvizsga díj 
  3. Sikertelen forgalmi vizsga esetén :9.000 Ft/pótóra (szükség szerint) + 7.200 Ft pótvizsga díj + 4.700 Ft vizsgaóra

 

Felmentést kap közúti elsősegély tanfolyam alól az, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, ezt a tanfolyamot már  elvégezte és igazolja, valamint 1984.január 1. utáni érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

További felmentések:

  1. sz. melléklet

Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések, a 24/2005. GKM rendelet

alapján

  1. Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória

kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli

mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a

jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság

engedélyezi.

4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

 

4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem,

szállítás” vizsgatárgyból.

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("T")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. (A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, valamint az alapfokú iskolai végzettségét a jogszabályban meghatározottnak megfelelő módon igazolta)

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgárok esetében a vezetői engedély kiállításának előfeltétele, hogy az ügyfél az okmány kiállítását megelőző legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodását igazolja.

Ezt a tényt a képzésre jelentkezőnek a jelentkezéskor bizonyítania kell.

A képzésben résztvevő jogai:

- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit.

- A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és

a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.

- Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.

- A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat - legalább 24 órával előtte – lemondani.

- A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).

- A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. (Panaszkezelési

szabályzatunk mellékletben megtalálható, illetve az ügyfélfogadó helyiségekben áttekinthető).

- Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a képzési

szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és

különleges adatok kezelésében.

- Amennyiben a képzés, a Zetor-Vas Kft. részére felróható bármilyen okból félbeszakad vagy meghiúsul, a képzésben

résztvevő kérésére további képzéséről a képző köteles - más képzőszerv igénybevételével - gondoskodni, illetve a

képzésben résztvevő kártérítési igényt érvényesíthet.

A képzésben résztvevő kötelességei:

- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.

- A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.

- Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált

öltözetben megjelenni.

- Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.

- A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.

- Késés esetén az oktatóra 30 percet várni.

- Mulasztásait, hiányosságait pótolni.

- Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik,

a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).

- A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani.

 

 

 

A képzésben résztvevő áthelyezésének módja:

- Ha a képzésben résztvevő tanulmányit más képzőszernél kívánja folytatni, a képzőszervnek az „Képzési igazolás”

nyomtatványt a képzésben résztvevő kérésére ki kell állítani. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik

képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

- A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni.

- Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy

3 napon belül a Közlekedési Felügyelőséghez kell továbbítani.

- Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén további

díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő

áthelyezésekor esedékes.

A képzőszerv kötelezettségei:

- A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan

biztosítani.

- A képzési szerződésben elfogadott és aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni a szolgáltatási díjról számlát

kiállítani.

- Az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni.

- Az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani.

- A gyakorlati oktatás óradíjának esetleges emeléséről a képzésben résztvevőt tájékoztatni.

- A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése után a képzésben résztvevőt vizsgára bocsátani.

A képzőszerv jogai

- Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani.

A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben az oktatás költségeire jelentős hatást gyakorló gazdasági változások

esetén megváltoztatni.

- A képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni.

- Az írásos tájékozatóban ismertetett feltételeket betartatni.

Észrevételek, bejelentések, panaszkezelés:

A Zetor-Vas Kft minőségpolitikájában meghatározza azokat az elveket, prioritásokat, melyek szellemében szeretnék

elvégezni az Ön képzését.

Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódjon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a

vezetőség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak így tudjuk

azonnal javítani a hibát. Kérjük ezért, hogy mindazt, ami Önt zavarja a képzés folyamatában, azonnal jelezze.

A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék. Amennyiben az

oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy a kirendeltség vezetőknek jelezzék a problémát telefonon, írásban illetve

személyesen.

Az iskola  ügyfélfogadójában található „Vásárlók könyve” melybe panaszait, észrevételeit bejegyezheti.

A kirendeltség vezetők munkaköri kötelessége minden panasz írásos rögzítése, kivizsgálása, helyesbítő intézkedések

megtétele, a Zetor-Vas Kft. panaszkezelési szabályzatának megfelelő eljárási rend szerint.

Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

Amennyiben úgy érzi, hogy észrevételét, panaszát nem kezelték megfelelő empátiával, vagy a meghozott intézkedéseket nem

tartja kielégítőnek, kérjük, forduljon a Zetor-Vas Kft. ügyvezető igazgatójához.

Ha úgy érzi, hogy ügyét csak egy független szervezet képes objektíven elbírálni, panaszával fordulhat a szakmai

tevékenységünket felügyelő KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társasághoz,

mely szervezet hivatalból folytatja le a vizsgálatot, és szükség esetén egyéb illetékes hatóságok eljárását is kezdeményezi.

 

 

Helyileg illetékes megyei szervezet címe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közlekedési Felügyelőség 

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.

Tel: 42/596-166

 

 

Oktatás helyszínei:

 

Nyíregyháza :   4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 73- elméleti, gyakorlati ( Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés)

                        Örökösföld vizsgacentrum (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.) Rutin-Forgalom

 

 

 

Oktatójármű típusa: Zetor Proxima 10541

 

 

 

Vizsga helyszíne:

( Nyíregyházi képzés esetén) -elméleti ill. gyakorlati –

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közlekedési Felügyelőség 

4400 Nyíregyháza,Törzs u.108

 

A gyakorlati oktatást az autósiskola szervezi és biztosítja a tanulónak.

A tanulónak joga van  a tanfolyam bármely szakaszában kérni az áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatást kell megfizetni.

A tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az Autósiskolához, vagy a

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közlekedési Felügyelőség Járművezető vizsgáztatás

4400 Nyíregyháza,Törzs u.108

Tel.: (42)596-166

Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.

E-mail:szabolcs@kavk.hu

Engedélyező, és a tevékenységet ellenőrző hatóság:

1033 Budapest, Polgár utca 8-10

 

Kezdő vezetői engedély ("T")

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

 

Jelentkezem a tanfolyamra Tovább
Kérdésed van?
Írj nekünk!
iroda@zetorvas.hu

Csapatunk

 

Garai Róbert - Regionális értékesítési vezető
Garai Róbert
Regionális értékesítési vezető
+36304664936
Vas Nóra - Marketing vezető
Vas Nóra
Marketing vezető
+36704153921
Ifj. Vas Ottó - Ügyvezető
Ifj. Vas Ottó
Ügyvezető
+36302577710
Vas Ottó - Alapító
Vas Ottó
Alapító
Vas Veronika - Oktatási vezető
Vas Veronika
Oktatási vezető
+36309151805
Borsné Kitti - Irodavezető
Borsné Kitti
Irodavezető
+36704153919
Albók Ákos - Alkatrész és szerviz vezető
Albók Ákos
Alkatrész és szerviz vezető
+36306352739
Nagy István - Műszaki vezető
Nagy István
Műszaki vezető
+36704086289